Pracovní terapie

Pracovní terapie - ergoterapie je lékařem předepisovaná činnost pro tělesně, duševně nebo i smyslově postižené osoby. Ergoterapii vede erudovaný ergoterapeut / pracovní terapeut. Je ordinována pro děti a dospělé, kteří jsou postiženi psychotickými, neurotickými či psychomotorickými poruchami, závislostmi (drogy) a rozpadem funkcí vlivem stáří. V psychiatrii má ergoterapie nejstarší tradici.

V naší léčebně je ergoterapie součástí rehabilitace a probíhá centrálně v pěti terapeutických dílnách – na oddělení Pracovní terapie (pro mobilní pacienty jednotlivých oddělení) nebo na jednotlivých odděleních pod vedením režimové sestry. Terapeutický pracovní prostor poskytují i krásný park léčebny a zahradnictví. Ergoterapie je indikována také imobilním klientům, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav.

V terapeutických dílnách je cílem plynulý přechod z pocitu nemocného k pocitu zdravého, společensky plnohodnotného člověka. Jde o aktivaci fyzickou i sociální, včetně udržení soběstačnosti. Cílem terapie je tedy opětovné začlenění klienta do společnosti.

U všech pacientů se sledují přitom následující směrové cíle:

 •                       odstranění deficitu v oblasti afektivní, kognitivní a senzomotorické,
 •                       podpora schopnosti individuálního vnímání,
 •                       zlepšení schopnosti komunikace a navazování kontaktu,
 •                       získání sociálních kompetencí,
 •                       zlepšení schopnosti se vyjadřovat.

 

     U dětí podporujeme:

 •                       v oblasti fyzické: rozvoj motoriky ruky, zručnost, správný špetkový úchop (prevence grafomotorických obtíží), správné držení těla.
 •                       v oblasti psychické: motivaci, fantazii a kreativitu.
 •                       v oblasti kognitivní: pozornost, soustředěnost a schopnost učení.
 •                       v oblasti sociální: spolupráci, komunikaci, kulturní normy.
 •                       aktivitu.

 

Těchto cílů se dosahuje pomocí:

 •                       rozmanitého výběru rukodělných a výtvarných prostředků a postupů,
 •                       výcvikem v oblasti praktického života (projekt Start),
 •                       výcvikem náplně v oblasti volného času,
 •                       při přípravě pro pracovní začlenění.

 

I když je ergoterapie prováděna zpravidla ve skupinách, uplatňujeme individuální přístup.

Zdárným výsledkem pacient potěší sebe nebo obdaruje blízkou osobu svým výrobkem.

 

Přehled pracovních činností:

 •                       Práce s papírem
 •                       Kreslení, malování, grafické techniky
 •                       Modelování (keramika, fimo / cernit)
 •                       Tradiční ruční práce
 •                       Práce s textilem
 •                       Práce s přírodními materiály (především s pedigem) a lidové výtvarné techniky
 •                       Práce se dřevem
 •                       Práce s kovem či drátem

 

Činnosti a postupy volíme dle stupně aktivity klienta a z hlediska nároků (psychická zátěž).
Při práci je nutno postupovat od jednoduššího ke složitějšímu a uplatňovat názornost. Vždy je vhodné mít nějaký vzor nebo jednotlivé fáze výrobků, které ukážeme a zároveň je i slovně popisujeme.

Prezentace a prodej výrobků našich klientů je k vidění na výstavách několikrát ročně, jedenkrát ročně se otvírají brány naší léčebny i veřejnosti v rámci “Léčebenských slavností”.

5. květen - Světový den hygieny rukou

2. 5. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 5. květen Světovým dnem hygieny rukou.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v rámci které se intenzivně zaměřujeme na dodržování hygieny rukou.  Je nezbytné upozorňovat nejen zdravotníky, ale i širokou veřejnost na význam správného mytí
a dezinfekce rukou, protože se jedná o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu