Norské fondy

Norské fondyMZČR

 

 

Projekt „START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“

Na počátku roku 2015 PL Šternberk rozšířila své služby v poskytování zdravotní péče, a to v rámci implementace a realizace projektu „START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“ č. NF-CZ11-OV-2-025-2015“ financovaného z Norských Fondů v rámci programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

K těmto novým aktivitám patří stacionární program pro hospitalizované pacienty zaměřený na rehabilitaci soběstačných funkcí a dále koedukované edukačně-podpůrné skupiny pro pacienty hospitalizované i extramurální (s problematikou alkoholových a nealkoholových závislostí či škodlivého užívání, s onemocněním deprese a schizofrenie). Podstatnou součástí je také podpora a rozšíření komplexních terapeutických služeb se zaměřením na pohybové, kulturní a volnočasové aktivity pro osoby s duševním onemocněním. V rámci projektu se PL Šternberk zaměřuje i na užší spolupráci s regionálními organizacemi zabývajícími se sociálním poradenstvím a case managementem. Součástí jednotlivých programů je mj. také užší spolupráce s rodinami klientů a zvyšování odborné kvalifikace zapojeného personálu PL Šternberk.

Uvedené programy sledují nové trendy související s plánovanou Reformou psychiatrické péče (MZČR). K hlavním cílům těchto terapeutických a dalších aktivit patří zejména zajištění vyšší dostupnosti poskytované péče včetně návaznosti sociálních služeb, prevence relapsů a rehospitalizací osob s psychiatrickými potížemi, snížení stigmatizace. Hlavním cílem je zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním – a to jak v podmínkách jejich hospitalizace, tak zejména v jejich běžném životě.

 

PROJEKT START předjímá nové požadavky v doposud definovaných záměrech souvisejících s Reformou psychiatrické péče České republiky. V dosavadním fungování Psychiatrické léčebny ve Šternberku řeší nejen další zkvalitnění a rozšíření poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb, ale zaměřuje se na přemostění sféry hospitalizační a extramurární.

Projekt sestává z několika dílčích oblastí. První je Program LVS, zaměřený na nácvik soběstačnosti, zdravý životní styl a podporu kognitivního a sociálního fungování u hospitalizovaných pacientů s vážným duševním onemocněním a s potížemi při přechodu z hospitalizace do domácích podmínek. Jde o stacionární koedukovaný program s délkou 4 týdnů, na kterém budou personálně participovat zejména ergoterapeuti, fyzioterapeuti a psychologové.

Druhou součástí projektu je zajištění skupin s edukační, podpůrnou a sebepodpůrnou tématikou, určených pro hospitalizované i extramurální pacienty, a také pro jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Skupiny budou rozdělené dle základní diagnózy (alkoholová závislost/škodlivé užívání, nealkoholová závislost/škodlivé užívání, psychotická onemocnění, deprese). Důraz bude kladen na doléčování, identifikaci a ovlivnění rizikového chování a preventivní působení na úrovni pacienta a jeho rodiny. Personálně budou skupiny zpočátku zajišťovány psychology, terapeutem – ex-userem, lékařem. V průběhu projektu je zamýšleno zde profilovat a poskytnout odbornost peer-specialistům, kteří se postupně zapojí do vedení skupin. Peer aktivity by v další perspektivě byly využívány i pro účely dalších služeb v rámci činnosti léčebny.

Třetí oblastí je záměr zvýšení kvality služeb ve smyslu aktivizačních, tréninkových, pohybových, činnostních, zájmových a sociálních aktivit. Tyto budou nově doplněny o možnost klubové činnosti, která bude nabídnuta i pacientům extramurálním. Odůvodněním těchto aktivit je nejen podpora efektu léčby, ale zejména zvýšení kvality života a prevence stigmatizace a sociálního vyčlenění pacientů s psychiatrickým onemocněním. Součástí investic je zejména zajištění materiálních podmínek pro poskytování nabízených aktivit a zvýšení odbornosti zapojeného personálu v oblasti psychiatrické péče a v oblasti odborně-praktické.

Poslední obsahovou oblastí projektu je navázání užší spolupráce s regionálními sociálními organizacemi a občanskými sdruženími zabývajícími se individualizovaným poradenstvím a case managementem se zaměřením na pacienty s duševním onemocněním. V počáteční fázi bude poskytnut prostor pro poradenskou činnost a case management zmíněných organizací v rámci oddělení léčebny a dílčích oblastí projektu Start. V další fázi dojde k navázání osobního kontaktu mezi odborníky z oblasti zdravotní a sociální, prohloubení vzájemného předávání znalostí při seminárních prezentacích a k dalšímu rozvíjení spolupráce tak, aby na lokální úrovni došlo k žádoucímu propojení zdravotních a sociálních služeb pro pacienty s duševním onemocněním. Dále jsou v rámci projektu plánována 4 pracovní setkání s odborníky donorského státu k výměně zkušeností v oblasti komplexní psychiatrické rehabilitace. 

 

Areál Psychiatrické léčebny Šternberk

FotoFoto

FotoFoto

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Bc. Zuzana Václavíková, referent personálního oddělení tel. 585 085 458, 702 246 672, email: vaclavikova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu