Aktuality

MZČR

Norské fondy

Program START pokračuje

Program START - vznikl 4. 5. 2015 za finanční podpory Norských fondů (rekonstrukce vnitřních prostor v budově bývalé čajovny). Za čtyři a půl roku absolvovalo tento program již přes 450 spokojených pacientů. Během této doby se podařilo program neustále vylepšovat nabízenými službami i aktivitami.

Zaměřujeme se zde současně na kvalitu života lidí, kteří se ocitli v ohrožení jak v oblasti duševního zdraví, tak v sociální oblasti. Tyto dvě oblasti tvoří nedílnou součást, která vede k celkovému zotavení.

Důležitou součásti programu je lidský přístup k pacientovi. Dochází zde k navázání osobně – profesionálního vztahu (pacient-terapeut) v jehož rámci jsou co možná nejlépe plněna klientova přání a potřeby (blízkost, přítomnost, náslech, empatie, důvěra, zájmy, koníčky).

Tento přístup nám později umožňuje provést vstupní i výstupní dotazníkové šetření s pacientem a získat potřebné informace – celkový monitoring klienta. Na základě získaných informací navrhujeme pacientovi způsoby řešení jeho problémů (oblast dluhů, bydlení, zaměstnání, aktivizace atd.).

Terapeuti programu byli postupně odborně vyškoleni a absolvovali kurz v metodě psychosociální rehabilitace CARe (komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci). Zúčastňují se pravidelných setkání absolventů CARe, získané poznatky aplikují v programu Start a tím ho neustále obohacují. Za dobu působení programu START jsme výrazně prohloubili spolupráci s jednotlivými odděleními. Daří se nám propojovat vzájemnou spolupráci pacient, terapeut Startu, staniční sestra, sociální pracovník oddělení, psycholog, extérní sociální organizace a v individuálních případech rodinný příslušník pacienta. Tato spolupráce výrazně přispívá ke zkracování pobytu pacienta v PL a umožňuje opětovný návrat pacienta zpět do běžného života.

Peer pracovníci (peer = angl. vrstevník nebo též člověk se stejnou zkušeností) jsou lidé s žitou zkušeností duševního onemocnění, kteří žijí spokojený, nadějeplný život přes všechna omezení způsobená nemocí. A právě takový člověk může být nejvíce ze všech inspirací pro ostatní, kteří se s onemocněním potýkají – jsou živoucím vzorem a nadějí, že i oni se mohou zotavit! Používají svou zkušenost k podpoře dalších klientů a posilování jejich naděje. Právě o tuto službu jsme obohatili náš program START a od poloviny roku 2018 jsme začali spolupracovat s peer konzultantkou Marcelou.

 

Jedním z dalších klíčových pilířů programu je spolupráce a navázání na regionální organizace poskytující sociální služby. V rámci programu Start pořádáme pravidelné výlety do Olomouce, kde mají pacienti možnost nahlédnout do prostorů jednotlivých organizací a seznámit se osobně s daným personálem. Pak zbývá už jen krůček k tomu, aby pacienti po ukončení léčby tyto sociální organizace navštěvovali. Zabezpečíme tím podporu pacienta po propuštění z PL do ambulantní péče, snížíme riziko následného selhávání a návratu zpět do léčebny. Těchto výletů se zúčastňují i někteří bývalí pacienti, kteří již program absolvovali a jsou propuštění do domácí péče.   Zvyšují si tímto své sebevědomí a naučí se lépe zvládat běžné situace, které cestování přináší.

V průběhu působení programu se nám podařilo rozšířit spolupráci o další čtyři sociální organizace. Momentálně spolupracujeme s osmi sociálními organizacemi - Charita Olomouc, InternetPoradna Olomouc, MANA, o.p.s. Olomouc, Podané ruce Olomouc, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Šternberk, SOREHA Zábřeh, Zahrada 2000 Jeseník a Vida Šumperk.

Důkazem, že v programu START jsou pacienti spokojeni, je jejich následná zpětná vazba. Pacienti terapeutům sdělují formou emailů, telefonátů nebo i osobně, jak zvládají život v ambulantní péči a rádi na pobyt v programu vzpomínají. Dobrým příkladem je i pravidelné setkávání absolventů programu START (osob, které již fungují běžným životem mimo PL). V tomto roce proběhlo již 4. společné setkání terapeutů STARTU, absolventů STARTU, spolupracujících sociálních organizací, hospitalizovaných pacientů v doprovodu zdravotního personálu a to v celkovém počtu cca 100 osob. Cílem akce je podpořit, motivovat pacienty v PL na cestě k zotavení, možnost využít služeb soc. organizací přítomných na akci a vidět své bývalé spolupacienty, kteří zvládají žít se svou nemocí formou ambulantní péče.

Na závěr uvádíme ohlasy pacientů po absolvování programu START.

Opravdu ze srdce děkuji za to, že jsem svou nemoc prožila, byly to sice nejtěžší momenty mého života, ale vím, že to ze mě udělalo lepšího a silnějšího člověka a posunulo to můj život kupředu, i když to zní jako naprosté klišé J. Ani si teď neuvědomuji, jestli jsem Vám dvěma vůbec někdy poděkovala za to, co jste pro mě v léčebně udělali ….. Děkuji, že jste mě nastartovali na nový začátek, protože teď opravdu žiji svůj sen a jsem neskutečně šťastná.

Přeji úspěšný den a spoustu úspěchu ve STARTU.

Mějte se krásně

Míša

 

Byl to příjemně strávený čas! S ještě příjemnějšími a úžasnými lidmi. Budu vzpomínat celý život a je škoda, že už to končí. Sotva začalo a už končí …… Navždy v srdci.

Pavlínka

 

Právě jsme ukončili 54. běh v programu START J

START

 

 

 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Psychiatrické léčebně Šternberk

V souvislosti s integrací psychiatrické a sociální péče o duševně nemocné se v Psychiatrické léčebně Šternberk 6. června 2017 uskutečnilo další setkání s poskytovali regionálních sociálních služeb. Vedle personálu léčebny se setkání zúčastnili zástupci olomouckých organizací Charita Olomouc, Mana, o.p.s., a z.s. InternetPoradna.cz, ze Šternberka pak zástupci Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. Na začátku setkání ředitelka léčebny MUDr. Hana Kučerová informovala zúčastněné o plánovaném vzniku Centra duševního zdraví a možnosti rozšíření stávající spolupráce. Zástupci spolupracujících organizací pak blíže informovali o aktuálním stavu poskytovaných sociálních služeb. Setkání bylo zakončeno diskusí cílenou na hledání možností, jak zvýšit kvalitu spolupráce a zlepšit koordinaci sociálních služeb v rámci programu Start. Realizované setkání naplňuje jeden z cílů probíhající reformy psychiatrické péče v ČR: zvyšovat vzájemnou provázanost zdravotních a sociálních služeb v péči o duševně nemocné.

 

Setkání s poskytovali sociálních služeb

 

 

MZČR

Norské fondyProgram Start spolupracuje s organizacemi poskytujícími sociální služby

Počátkem května 2015 v Psychiatrické léčebně Šternberk začal fungovat aktivizačně  - resocializační program Start, který má pacientům usnadnit návrat do běžného života a zlepšit jejich schopnost sebepéče. Jedním z cílů programu je i snaha o navázání pacienta na regionální sociální služby.

V průběhu dvou let se síť spolupracujících sociálních organizací postupně rozšiřovala. Zatímco na začátku existence programu byl pacientům zprostředkován osobní kontakt se zástupci tří organizací: Mana, o.p.s., Charita Olomouc a Kolumbus, z.s., v současnosti spolupracujeme navíc s Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. ze Šternberka, z.s. InternetPoradna.cz z Olomouce a VIDA z.s. z Jeseníku.

Nejčastěji pacienti využívají spolupráce k řešení dluhové problematiky, zajišťování bydlení a práce, řešení problematiky sociálních dávek. Postupně se více rozvíjí terénní služby, které jsou pacientům poskytovány buď přímo v léčebně nebo po propuštění v jejich přirozeném prostředí (v místě bydliště).

Spolupráce je účinější, pokud mezi pacientem a sociálním pracovníkem vznikne bližší vztah. Pacient pak může být podporován a motivován k postupnému zvládání nároků každodenního života, k pravidelnému užívání léků. V případě zhoršení zdravotního stavu pacienta je potom i větší šance, že mu bude potřebná péče poskytnuta dříve a stav bude možné zvládnout v ambulanci namísto delší a nákladnější hospitalizace.

 

Program Start

 

Aktuality

Ukončení karantény

22. 6. 2020

Karanténa je zrušena ke dni 22.6. na všech odděleních. V platnosti  nadále zůstávají některá hygienicko-epidemiologická opatření.

REHABILITAČNÍ AMBULANCE

1. 6. 2020

Rehabilitační ambulance z důvodu omezené kapacity přijímá pouze pacienty v akutním či pooperačním stavu.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu