Primariát VII. – oddělení léčby závislostí, doléčovací oddělení a psychoterapeutické oddělení

primář
605710678
585085211

Oddělení je součástí komplexu Psychiatrické léčebny Šternberk, jeho charakteristickým rysem je režimový způsob léčby.

Primariát je organizačně rozdělený na koedukované oddělení pro léčbu závislostí (21A) a mužské oddělení pro léčbu závislosti (21B). Obě oddělení jsou otevřenáSoučástí žádného z oddělení léčby závislostí není detoxifikační jednotka. Je-li u pacienta před přijetím potřeba detoxifikační pobyt, je možné jej absolvovat na oddělení 5 PL Šternberk, pokud to kapacita dovolí. V takovém případě kontaktujte vedoucího lékaře odd. - MUDr. Pavel Zippe, tel.: 727 919 505, popřípadě staniční sestru Pavlíkovou, tel.: 727 919 532.

Na oddělení 21A probíhá komplexní ústavní léčba závislosti na alkoholu, nealkoholových psychoaktivních látkách a léčba patologického hráčství. Důraz léčby je kladený na změnu života v trvalé a důsledné abstinenci od návykových látek. Více ZDE Informace odd.21A.odt

Oddělení 21B je otevřeným oddělením pro muže s diagnózou závislosti na alkoholu, psychoaktivních látkách a diagnózou patologického hráčství, případně s další psychiatrickou diagnózou (duální diagnózy). Jedná se o léčebně-resocializační oddělení závislostí. Základní myšlenkou oddělení 21B je umožnit léčbu závislosti pacientům za účelem regenerace organismu v programu specializované adiktologické rehabilitace a resocializace. Smyslem léčby je prodloužení období abstinence pacientů se sníženou motivací a pacientů s duální diagnózou, která limituje jejich zařazení do standardního terapeutického programu oddělení 21A. Prodloužení abstinence od psychoaktivních látek bezpochyby podporuje celkovou regeneraci organismu včetně regenerace kognitivních funkcí. V odborné terminologii lze tento přístup chápat jako systém harm reduction (mírnění škod).

Na přechodné období můžou zdravotní služby oddělení 21B využít také pacienti, kteří jsou čekatelé na léčbu závislosti na koedukovaném oddělení 21A.Více zde: https://www.lecbazavislosti.cz/o-nas/

 

Informace o léčbě závislosti

Oddělení 23A - Doléčovací oddělení

primář
605710678
585085211
staniční sestra
vedoucí lékař rehabilitace
727919499
585085538
zdravotně sociální pracovník
725704305

 

Otevřené stanice pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci pacientů s poměrně širokým spektrem psychiatrických diagnos. Jedná se zejména o residuální stavy po psychotických chorobách, organické psychické poruchy, lehké mentální retardace.

Pobyty v chráněném prostředí u pacientů trpících závislostí.

Důraz klademe na činnostní terapii, trénink paměti, psychotherapii a socioterapii.

K přijetí na oddělení je nutné lékařské doporučení.

Délka pobytu se v závislosti na psychickém stavu, jeho stabilitě a také sociální problematice pohybuje v délce tří měsíců.

Oddělení 23B - Psychoterapeutické oddělení

primář
605710678
585085211
staniční sestra
vedoucí lékař rehabilitace
727919499
585085538
zdravotně sociální pracovník
725704305
vedoucí klinický psycholog
727919508
psychoterapeutická sestra

Nabízíme léčbu lidem s poruchami vyvolanými stresem, úzkostnými a depresivními poruchami, somatoformními poruchami a psychosomatickým onemocněním. Terapeutický program je orientován na podporu vnitřních sil a rezerv pacientů, menší spoléhání se na léčbu léky, vyrovnávání se s autoritami, na pěstování vhodnějších způsobů komunikace a zlepšování vztahů s lidmi.

Otevřené psychoterapeutické oddělení disponuje 12 lůžky. Výhody nízké kapacity tkví především v individuálním přístupu ke každému nemocnému a v „komorním duchu „ celého oddělení. Léčebný program je v délce 8 týdnů, s těžištěm ve skupinové psychoterapii. Péče o duševní i tělesné zdraví je posílena četnými doprovodnými aktivitami jako je nácvik relaxace, jóga, taneční terapie, sportovní hry, cvičení na velkých míčích. Kreativitu a jemnou motoriku rozvíjí ergoterapie (keramika či jiná rukodělná činnost). Psychofarmaka u nás hrají pouze podpůrnou roli, návykové léky nepodáváme.

Metodika psychoterapeutické práce v sobě nese především vliv humanistických a existenciálně orientovaných přístupů. V tematicky orientovaných skupinách kombinujeme přístupy KBT, práce s tělem, psychogymnastiky a jiných. V rámci poskytování individuální terapie se nejčastěji jedná o prvky krizové intervence.

 

Léčebný program psychoterapeutického oddělení neumožňuje léčbu pacientů se závažnější poruchou osobnosti, psychotickým onemocněním, PPP či syndromem závislosti. V případě poslední uvedené diagnózy požadujeme alespoň dvouletou abstinenci pacienta od návykových látek.

 

Kontakt pro lékaře k objednání pacienta:

MUDr. Mayer - tel: - 727919 501 

psycholog odd. : tel. -  727 919 508

Kontakt pro pacienty k termínu nástupu (a doplnění informací):

Bc. Miroslava Langmannová

terapeutická sestra

telefon:  722 961 596

e-mail: langmannova@plstbk.cz

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

za terapeutický tým psychoterapeutického oddělení 23B,

Mgr. Eva Kochtová

 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Ing. Eva Buchtová, vedoucí personalistiky, mezd a vzdělávání, tel. 585 085 475, 725 704 285, email: buchtova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu