Primariát IV. – akutní oddělení

Oddělení 5A je koedukované příjmové uzavřené oddělení poskytující standardní akutní všeobecnou psychiatrickou péči pro muže a ženy ve věku mezi 18 až 65 lety. Osoby mladší 18 let a starší  65 let lze přijmout po domluvě s lékařem či primářem oddělení. 

Akutní psychiatrická lůžková péče je poskytovaná nemocným s duševní poruchou a s poruchami chování, kteří jsou v klinickém stavu vyžadujícím akutní psychiatrickou hospitalizaci a jejich léčba či diagnostika není možná ambulantně. Přijímáme pacienty celého diagnostického spektra s  výjimkou akutních intoxikací psychoaktivními nebo jinými látkami a stavů, kde dominují příznaky tělesného onemocnění, které vyžaduje péči na oddělení jiné odbornosti. Cílem akutní péče je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu, komplexní diagnostika, včasné nastavení adekvátní léčby, stabilizace stavu a předání pacienta do návazných služeb.

Akutní oddělení zajišťuje příjem pacientů nepřetržitě po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu, nepřijetí pacienta je možné jen s ohledem na prokazatelně překročené kapacitní možnosti oddělení.

Pacienti jsou podle závažnosti psychického stavu přijímáni na psychiatrická lůžka na nezbytně nutnou dobu. Po stabilizaci stavu jsou předáváni do ambulantní psychiatrické péče, komunitní péče nebo Centra duševního zdraví, případně do následné péče psychiatrické či dlouhodobé péče sociálních ústavů, jeli takový postup nezbytný. 

Za účelem zkvalitnění a komplexnosti péče tak zaměstnanci akutního oddělení spolupracují s dalšími zdravotními a sociálními subjekty participujícími na péči o pacienta.

5. květen - Světový den hygieny rukou

2. 5. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 5. květen Světovým dnem hygieny rukou.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v rámci které se intenzivně zaměřujeme na dodržování hygieny rukou.  Je nezbytné upozorňovat nejen zdravotníky, ale i širokou veřejnost na význam správného mytí
a dezinfekce rukou, protože se jedná o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu