Řešení stížností a pochval

Postup pro vyřizování pochval, podnětů a stížností

Cílem Psychiatrické léčebny Šternberk je spokojený pacient. Pokud by tomu tak i přes naši snahu nebylo, je možné proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pochvalu, podnět či stížnost může podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká (v případě, kdy pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel)
 • osoba zmocněná pacientem

Způsob podání:

 • ústně – ošetřujícímu lékaři či primáři oddělení
 • písemně:
  • poštou na adresu: Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk
  • elektronicky na e-mail: info@plstbk.cz
  • na podatelně či sekretariátu PL
  • vhozením do schránky na stížnosti na každém oddělení PL a na vrátnici PL

Postup vyřízení:

 • Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti.
 • Ústní stížnosti sestra zapíše do knihy stížností a předá primáři oddělení, který se opět ústně vyjádří.
 • Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, uvedení jeho vztahu k pacientovi (zákonný zástupce, osoba blízká), důvod stížnosti a stručný popis události a podpis stěžovatele.
 • Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Psychiatrická léčebna Šternberk nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je stěžovatel informován.
 • Po projednání všech skutečností souvisejících s danou stížností vydá poskytovatel písemné stanovisko, které doručí stěžovateli.
 • V případě opakovaného podání stížnosti se prověřuje, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností dále zabývat.
 • PL vede evidenci o podání stížností a způsobu jejich vyřízení. Stěžovatel má možnost nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Na anonymně podané stížnosti není možné reagovat.

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Ing. Eva Buchtová, vedoucí personalistiky, mezd a vzdělávání, tel. 585 085 475, 725 704 285, email: buchtova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu