Řešení stížností a pochval

Postup pro vyřizování pochval, podnětů a stížností

Cílem Psychiatrické léčebny Šternberk je spokojený pacient. Pokud by tomu tak i přes naši snahu nebylo, je možné proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pochvalu, podnět či stížnost může podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká (v případě, kdy pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel)
 • osoba zmocněná pacientem

Způsob podání:

 • ústně – ošetřujícímu lékaři či primáři oddělení
 • písemně:
  • poštou na adresu: Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk
  • elektronicky na e-mail: info@plstbk.cz
  • na podatelně či sekretariátu PL
  • vhozením do schránky na stížnosti na každém oddělení PL a na vrátnici PL

Postup vyřízení:

 • Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti.
 • Ústní stížnosti sestra zapíše do knihy stížností a předá primáři oddělení, který se opět ústně vyjádří.
 • Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, uvedení jeho vztahu k pacientovi (zákonný zástupce, osoba blízká), důvod stížnosti a stručný popis události a podpis stěžovatele.
 • Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Psychiatrická léčebna Šternberk nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je stěžovatel informován.
 • Po projednání všech skutečností souvisejících s danou stížností vydá poskytovatel písemné stanovisko, které doručí stěžovateli.
 • V případě opakovaného podání stížnosti se prověřuje, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností dále zabývat.
 • PL vede evidenci o podání stížností a způsobu jejich vyřízení. Stěžovatel má možnost nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Na anonymně podané stížnosti není možné reagovat.

Ukončení karantény na odd. 3B

Od 10.1. je ukončena karanténa na oddělení 3B.

Zákaz návštěv na odd. 3B

Od 3.1. až do odvolání jsou zakázány návštěvy na odd. 3B z důvodu vyhlášení karantény.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu