Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Nezveřejněné informace jsou žadateli poskytnuty ústně. Pokud není žadatel
s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen, musí žádost podat písemně.
Písemnou žádost lze podat:

 • písemně na adresu:

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

 • mailem: podatelna@plstbk.cz

Příjem žádosti
Žádost je podána dnem, kdy ji Psychiatrická léčebna Šternberk obdržela (dále jen PL Šternberk). Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení PL Šternberk jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve PL Šternberk žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude odložena.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve PL Šternberk žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne PL Šternberk o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti PL Šternberk, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí PL Šternberk žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji PL Šternberk poskytne.

PL Šternberk poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován. 
Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům,
 • týkající se osobních údajů,
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup,
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením,
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů,
 • označené podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, za obchodní tajemství.

Žádost, jejíž cílem je způsobit nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají požadované informace, nebo nepřiměřenou zátěž PL, může být zcela či zčásti odmítnuta do 7 dnů ode dne jejího přijetí. Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne PL Šternberk ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel PL Šternberk rozhodnutí.


Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. PL Šternberk předá odvolání
do 15 dnů Ministerstvu zdravotnictví ČR, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.

 

5. květen - Světový den hygieny rukou

2. 5. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 5. květen Světovým dnem hygieny rukou.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v rámci které se intenzivně zaměřujeme na dodržování hygieny rukou.  Je nezbytné upozorňovat nejen zdravotníky, ale i širokou veřejnost na význam správného mytí
a dezinfekce rukou, protože se jedná o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu